za sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2019

 

Vsebina in pogoji razpisa:


1. Uporabnik proračunskih sredstev: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2019.
3. Skupni znesek razpisanih sredstev je 1.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Straža, proračunska postavka 11017, konto 41200.
4. Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije ali kastracije v višini 30,00 EUR bruto cene storitve na žival. Ostale storitve, ki morebiti nastanejo in so nujno potrebne za oskrbo živali, niso upravičen strošek subvencije. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi.
5. Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki mačk, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Straža
- da podajo vlogo za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniške živali in sicer za storitev, ki je opravljena v obdobju od 01.01.2019 do konec leta 2019 oziroma do porabe sredstev.
6. K vlogi za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije živali morajo prosilci priložiti naslednjo dokumentacijo:
- originalen račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku živali in fotokopijo osebnega dokumenta.
7. Sofinanciranje se subvencionira posameznemu upravičencu do dveh lastniških živali na stanovanje, oziroma hišno številko.
8. Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda v vložišče Občine Straža ali po pošti na naslov: Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža. Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis, se lahko dobijo v času uradnih ur pri Manici France Klemenčič, tel. št. 07-38-48-554. Razpisni obrazec se dobi na vložišču Občine Straža ali spletni strani občine: http://www.obcina-straza.si. Upoštevani bodo le popolni in pravilno izpolnjeni obrazci.
9. Vse prejete vloge bodo obravnavane s strani občinskega organa po vrstnem redu prispetja. Vloge, oddane v tekočem mesecu, bodo obravnavane do 10. dne v naslednjem mesecu. V primeru, da vloga ob vložitvi ni popolna, bo vlagatelj pozvan, da vlogo dopolni v roku 5 dni od prejema poziva. Če tega ne bo storil, bo vloga kot nepopolna s sklepom zavržena.
10. O dodelitvi sredstev bo upravičencem po tem razpisu odločeno z odločbo občinske uprave. Odločba bo prosilcem posredovana v 30 dneh po odločitvi. Upravičencu bodo sredstva nakazana 30. dan po pravnomočnosti odločbe o subvencioniranju kastracije ali sterilizacije mačke.

Številka: 344-1/2019-1
Datum: 14.03.2019

Župan Občine Straža
Dušan Krštinc, l.r.

Vloga za sofinanciranje